счетоводна кантора

Общи условия

„АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД е администратор на лични данни съгласно Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.
При обработването на лични данни „АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД спазва принципите,
установени в Общия регламент относно защитата на данните: законосъобразност,
добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите; свеждане на данните до
минимум; точност; ограничение на съхранението; цялостност и поверителност; и
отчетност.
Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата (сайта) на „АР СИ АКАУНТИНГ“
ЕООД (www.rcaccounting.bg), Вие (посетителят, потребителят) се съгласявате да бъдете
обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се
задължавате да ги спазвате.
В случай, че не сте съгласни с всички Общи условия по-долу, моля не използвайте този
сайт. От момента на първото Ви посещение на сайта на „АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД се
счита, че посетителят приема и се съгласява да спазва тези Общи условия.
Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас
като Потребител на услугите на сайта и „АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД.
Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични
нетърговски цели, освен ако изричен договор не предполага друго.

РАЗДЕЛ I
ОТГОВОРНОСТИ

„АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД не носи отговорност в случай на използване на ресурсите на
сайта от посетителите за цел, различна от описаната в настоящите Общи условия.
„АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД се стреми да предоставя на потребителите вярна и точна
информация, но не носи отговорност за вреди или загуби (преки и/или косвени), нанесени
в резултат на използване на тази интернет страница и информационните ресурси,
съдържащи се в нея.
„АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД не носи отговорност за действията на своите потребители,
които се отклоняват от целите на сайта и нарушават етиката в интернет пространството,
добрия тон или действащото законодателство. Отговорността в тези случаи е единствено
на Потребителя, който е предприел тези действия

„АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени чрез
предоставяните от нея услуги, от действието или бездействието на потребители на сайта
спрямо трети лица.

РАЗДЕЛ II

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО

„АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД обработва лични данни за постигане на следните цели, които
отразяват и основанията за тяхното обработване:

 • изпълнение на законови задължения и правомощия на “АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД
 • финансово-счетоводна отчетност;
 • изпълнение на сключени договори;
 • идентифициране на клиенти, ползващи услуги на “АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД ;
 • управление на човешките ресурси;
 • упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред “АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД в качеството на администратор на лични данни;
 • обработване на жалби, сигнали и други искания.

С всяко натискане на връзка (линк) от заглавната начална страница на сайта
„www.rcaccounting.bg”, с изключение на тази с настоящите Общи условия, потребителят
извършва електронно волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ и
електронния подпис, с което декларира, че:

 • желае да ползва услугите и ресурсите на сайта www.rcaccounting.bg;
 • е запознат с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва до напускането на уебсайта.

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със
следното значение:

„Сайт“ е цялата информация, всички авторски изображения, дизайн, текстове и други
материали или ресурси които се намират на адрес https://rcaccounting.bg/ или някои от
поддомейните на същия адрес.
„Връзка“ (препратка/линк)“ означава обект, обозначен в определена Интернет страница,
който позволява препращане към друга Интернет страница или обект.
„Потребител“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
„Услуги“ на сайта включват, но не се ограничават до:

 • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на

сайта; 

 •  достъп до предоставяните по друг начин чрез отдалечен достъп (потоци данни,

RSS емисии, електронни таблици и др.) информационни ресурси/данни на сайта;

 •  получаване на email – бюлетини от потребители на сайта.
 • получаване по друг електронен способ на данни от посетителите на сайта.

„IP Адрес“ е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет
страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в
глобалната Интернет мрежа.
„Форсмажорно/случайно събитие“ е непредвидено към момента на изготвяне на общите
условия обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите
обективно невъзможно.
„Злонамерени атаки от трети лица“ – действие или бездействие на трети лица, които са в
противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of
Service – претоварване на сървъра), изпращане на нежелана поща, препълване на
каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на
недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация,
извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж
или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви,
изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за
отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на
Интернет и др.

РАЗДЕЛ III

ВИДОВЕ ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

„АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД обработва лични данни, които могат да бъдат получени пряко
от лицето, субект на данните, или от трето лице.
„АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД може да обработва различни видове данни, в зависимост от
целта на обработването, като например:

 • данни, чрез които лицето, субект на данните, може да бъде идентифицирано

(например три имена, единен граждански номер);

 • данни за контакт, за да се осъществи връзка с лицата, субект на данните

(например телефонен номер, адрес на електронна поща, пощенски адрес);

 • лични данни, предоставени от администратори, в случаите, предвидени в закон;

„АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД има право да събира и използва информация за своите
Потребители. Информацията може да включва собствени имена, мобилен телефон, адрес
на местоживеене, email адрес (електронна поща), IP адрес, от който се осъществява
достъпа и др. Потребителят предоставя информацията доброволно при използване и/или
публикуване на ресурси. За предоставените й или станали известни данни за
потребителите, които не представляват лични данни, „АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД полага
дължимата грижа за тяхното опазване от трети лица, освен в случаите на непреодолима
сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. Процедурата е
съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 /GDPR/.
„АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД може да съхрани бисквитки (cookies) на компютъра на
Потребител, който посещава сайта. „Бисквитката“ е малък текстов файл, който се
съхранява на компютъра на Потребителя за идентифициране на браузъра му по време на
взаимодействие с уеб сайта на „АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД. Бисквитки (cookies) може да
се използват за съхранение на елементи като потребителски предпочитания, особености
на компютъра (разделителна способност на монитора и т.н.) и други. Всеки сайт може да
изпрати бисквитка на браузъра, ако настройките на браузъра го позволяват. Браузърът
позволява само онзи сайт, който е съхранил cookies, да има достъп до съхранената
информация. „АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД използва бисквитки за съхраняване на
потребителските предпочитания и обобщен анализ на посещаемостта и „помни“ Вашия
компютър, а не каквато и да е лична информация за Вас.
„АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД обработва личните данни, които събира, с цел да:

 • анализира употребата на Сайта;
 • отговаря на запитвания или друга кореспонденция;
 • предоставя поискани от потребителя продукти и услуги;
 • удовлетворява различните изисквания – правни, регулаторни и свързани със съответствието;
 • разследва всички оплаквания, свързани със Сайта;
 • администрира Сайта и предоставя услуги на клиентите.

РАЗДЕЛ IV

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

Интернет страницата съдържа текстове, изображения, база данни, графики, илюстрации,
лога, снимки, търговски марки и друга информация, свързана с „АР СИ АКАУНТИНГ“
ЕООД.
Съдържанието на интернет страницата на “АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД не трябва да се
тълкува като препоръка или предложение за покупка или продажба на каквито и да било
финансови инструменти.

Информацията, съдържаща се на тази интернет страница не представлява
професионален, финансов или инвестиционен съвет и не може да бъде използвана като
база за вземане на инвестиционни решения.

РАЗДЕЛ V
АВТОРСКИ ПРАВА

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху
информационните ресурси (включително, но не само текстове, изображения, база данни,
графики, илюстрации, лога, снимки), материали, софтуерни програми и приложения,
публикувани на сайта принадлежат на “АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД и/или съответните
правоносители, когато са посочени други. Информационните ресурси са обект на закрила
по действащия Закон за авторското право и сродните му права. Нерегламентираното им
използване представлява закононарушение и има за последица гражданска,
административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото
българско законодателство.
Вие можете свободно да публикувате връзки към сайта, като посочвате източника и
автора на съответния материал.
Използването на кой да е от предоставените ресурси без изричното писмено съгласие на
“АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД е забранено.
Изключение се прави само за статистически данни, чието използване се разрешава при
изрично посочване на “АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД като техен източник.
Когато в сайта са представени ресурси, чиито авторски права принадлежат на трети лица,
това е изрично посочено, като са публикувани името на автора и връзка към източника.

РАЗДЕЛ VI

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД
“АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД има право да съхранява цялата информация, която
потребителите публикуват (включително текст, снимки, препратки и други информационни
ресурси) и да я предоставя за безплатно и/или платено ползване от потребителите на
сайта при стриктно спазване на всички законови разпоредби и/или вътрешни документи
на “АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД .
“АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД има право да редактира публикувано съдържание, ако то не
отговаря на някое от условията, посочени в настоящия документ, на интернет етикета, на
добрия тон или на действащото законодателство.

“АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД има право да редактира предоставени от потребителите
текстове без да променя техния смисъл, като се цели по-добро възприемане и разбиране
на текста от останалите посетители на сайта.
“АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД има право да премахне публикувана информация по сигнал
от надзорен или правораздавателен орган, както и в случаите, когато са налице
основателни съмнения за нарушение на авторските права върху съдържание,
публикувано от Потребител на услугите.
“АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД се задължава, доколкото е в нейните възможности, да
осигури нормален достъп за използване на услугите, предоставяни от сайта, както от
регистрирани потребители, така и от другите посетители на интернет страницата.
“АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД се задължава да съхранява информацията, предоставена от
потребителите, по начин, който не позволява нейното придобиване от трети лица, освен в
случаите, когато целта на предоставяната информация е нейното разпространение.
“АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД има право да разширява, ограничава и променя обхвата на
Услугите, както и да сменя технологията и дизайна на предоставяните Услуги.
“АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД има право временно или трайно да преустановява
предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта www.rcaccounting.bg, като
информира за това Потребителя в Потребителския му профил или чрез съобщение на
съответната интернет страница.
“АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД има правото да изпраща търговски съобщения до своите
Потребители, чиято цел е да предложи реклами или информация за свои собствени или
предлагани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави анкети или
запитвания по различни въпроси и други.

РАЗДЕЛ VII

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Всеки Потребител има право на безплатен достъп до ресурсите на сайта, освен в
случаите, когато дадена информация и/или информационен ресурс се разпространява по
силата на договор.
Всеки Потребител има право на защита на данните, информацията и всички ресурси,
които предоставя на сайта.
Всеки Потребител е длъжен да спазва Общите условия, етиката в интернет
пространството, добрия тон и законодателството на Република България, що се отнася до
използването на предоставяните от “АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД услуги и публикуваните
от него ресурси.

РАЗДЕЛ VIII

ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА „“АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД ” ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ

ДАННИ

“АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД спазва поверителността на данните на потребителите на
нашия Сайт. Ние държим на защитата на информацията, отнасяща се до
идентифицируеми лица („лични данни“), която ни се предоставя във връзка със Сайта.
Нашият Сайт може да включва връзки към други уебсайтове, които ние не контролираме.
“АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД не носи отговорност за политиките или практиките за защита
на личните данни на други уебсайтове. Възможно е също да извършваме свързване с
други уебсайтове, експлоатирани от “АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД или филиали на “АР СИ
АКАУНТИНГ“ ЕООД , които прилагат други политики за личните данни. Ако осъществите
достъп до такива сайтове чрез нашия Сайт, трябва да се запознаете с техните политики,
за да разберете как те събират, ползват и споделят вашата информация.
“АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД може да използва агрегирана информация за целите на
администрирането и подобряването на Сайта, за анализиране на тенденции и натрупване
на обща демографска информация. “АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД може да прехвърля тази
агрегирана информация на трети страни.
Всяка информация, която ни изпратите при кандидатстване за работа, ще се използва за
набирането на персонал; ако вашата кандидатура бъде приета, съответната информация
ще се използва от нас за улесняване и поддържане на взаимоотношенията служител-
работодател.
“АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД използва услугите на трети страни за подпомагане на
определени дейности, включително хостинг и поддръжка на уебсайта, комуникации,
анализи и подбор на кадри. В някои случаи тези трети страни може да получат вашите
данни. “АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД обаче винаги ще контролира и ще се отнася отговорно
към използването на данните ви.

Някои страници на нашия Сайт и изпращани от нас имейли могат да съдържат
електронни изображения, познати като уеб маяци (понякога наричани „прозрачни GIF
файлове“), които ни позволяват да броим колко потребители са посетили тези страници
или съответно са прочели имейлите ни. Уеб маяците събират само ограничена
информация, включваща номер на бисквитката, час и дата на посещението, и описание
на страницата, на която е разположен маякът. Те не пренасят лични данни и се използват
само за проследяване на ефективността на конкретна кампания.
Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за вас, докато не поискате да
променим или изтрием личните ви данни, или докогато позволява действащото
законодателство.
Вие можете да прегледате, ревизирате, коригирате, актуализирате или промените
личните си данни във всеки момент, като се свържете с нас на имейл

[email protected]. Правата ви за такъв достъп или за промяна на данните ви може да
са ограничени от действащото законодателство.
Ако при регистрирането си на Сайта сте избрали да получавате бюлетини, търговски
имейли или други материали от “АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД , наши филиали или трети
страни, но впоследствие промените решението си, можете да се откажете, като се
свържете с нас на имейл [email protected].
“АР СИ АКАУНТИНГ“ ЕООД взема мерки за защита на личните ви данни от случайна
загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Освен това
вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на
достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и
обработка на информацията. Интернет обаче е отворена система и “АР СИ АКАУНТИНГ“
ЕООД не може да гарантира, че тези мерки няма да бъдат преодолени или че личните ви
данни няма да бъдат неправомерно използвани от неупълномощени трети страни.

РАЗДЕЛ IX

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Общите условия са винаги достъпни на www.rcaccounting.bg, като “АР СИ АКАУНТИНГ“
ЕООД има право да ги изменя и допълва по всяко време. При промяна на Общите
условия същите се публикуват на интернет сайта и Вие следва да се считате за
уведомени за промените с последващото си посещаване на интернет сайта.

РАЗДЕЛ X
РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Спорове между страните по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени
преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска
съдействието на компетентните съдебни органи.

РАЗДЕЛ XI
ПРИЛОЖИМО ПРАВО

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и за всички
неуредени от настоящите Общи условия въпроси, се прилага българското
законодателство.

Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила считано от 01.01.2023г.